ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ)
за ползване на сайта www.sdelka.tv


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/ Настоящите Общи условия уреждат отношенията, възникващи при ползване на информационни ресурси и услуги в сайта www.sdelka.tv.
/2/ Настоящите Общи условия съдържат и регламентацията на правата и задълженията на всяко пълнолетно физическо лице от една страна и от друга страна на организаторите на телевизионното предаване ”Сделка или не”, излъчвано в телевизионната програма на ”Нова телевизия-първи частен канал” ЕАД, град София, относно регистрацията за участие в предаването чрез Интернет.

Чл. 2. Навсякъде в Общите условия, дефинираните в този член думи и изрази, ще имат следното значение:
 • 1. “Сайтът” е уебсайта www.sdelka.tv, даващ възможност на потребителите да получават достъп до информация или ползват услуги чрез хипервръзки към ресурси, инсталирани не само на обслужващия сървър.
 • 2. ”Предаването” е телевизионното предаване ”Сделка или не”, излъчвано в телевизионната програма на ”Нова телевизия-първи частен канал” ЕАД, град София.
 • 3. “Продуцентът” е “Байт Заав” ООД, който осъществява подбора на участници в телевизионното предаване ”Сделка или не”.
 • 4. “Администраторът” е “И-кард” ООД, град София, което притежава правата за администриране на сайта.
 • 5. “Потребител” e всяко физическо лице, което посредством Интернет ползва информационни ресурси и услуги на сайта www.sdelka.tv. Приемането на Общите условия е предпоставка за придобиване на това качество.
 • 6. “Кандидат” e всяко физическо лице, което е попълнило предвидената регистрационна форма.
Чл.3. Сайтът може да се ползва от потребител, приел настоящите Общи условия. Значение на изявление за приемане на настоящите Общи условия и поемане на задължение за спазването им, има всяко отваряне на страница на сайта.

Чл.4. /1/ За начален момент на ползването на сайта се счита влизането на потребителя на електронен адрес www.sdelka.tv, в това число от момента на зареждането на началната страница.
/2/ За краен момент на ползването на сайта (напускане на сайта) се счита този, в който потребителят е затворил всички ползвани от него страници на сайта.
/3/ Общите условия имат действие за потребителите от началния до крайния момент на ползване на сайта.

Чл.5. /1/ Действието на измененията и допълненията са в сила от момента на обявяването им на сайта. Същите обвързват потребителите с приемането им по начините, посочени по-горе.
/2/ Измененията и допълненията на Общите условия нямат сила за потребител ако последният уведоми писмено Продуцента, че отказва да ги приеме. Отказът следва да бъде съобщен на Продуцентът в тридневен срок от обявяването на измененията и допълненията.

ІІ. ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чл.6. Потребителят осигурява за своя сметка годна компютърна конфигурация, операционна система и достъп до Интернет за ползването на сайта.

Чл.7. Никой от организаторите не носи отговорност при невъзможност на потребителите на сайта да ползват същия и услугите поради причина, стояща извън първия.

Чл.8. При ползването на сайта потребителят е длъжен да спазва действащите нормативни актове, правилата за етично поведение в Интернет, правилата на морала, добрите нрави и Общите условия.

Чл.9. Потребителят се задължава да не извършва такива действия, които представляват неправомерна интервенция в компютърните програми, осигуряващи функционирането на сайта в това число, но не само намеса в сървъра или мрежата свързана със сървъра или сайта.

ІІІ. АВТОРСКИ ПРАВА. ПРАВО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Чл.10. /1/ Всички части от съдържанието на Сайта, в това число, но не само дизайн, компютърни програми (софтуер), бази данни, текст, рисунки, графики, информация, както и правата върху тях, са и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, и са защитени от същия.
/2/ Потребителят се задължава да не ползва (освен по предвидения в Общите условия начин), възпроизвежда, променя или извършва други забранени от закона действия по отношение на всяка една част или цялото съдържание на сайта.
/3/ Потребителите могат да ползват ресурсите на сайта, само в рамките на закона и Общите условия.

Чл.11. Потребителят се съгласява и отстъпва безвъзмездно правото на изключително използване на информацията, която е публикувал на сайта, включително и в случаите, когато същата представлява обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права.

ІV. ПРАВОМОЩИЯ НА ПРОДУЦЕНТА

Чл.12. Администраторът има право:
 • 1. по всяко време да измени, допълни, прекрати ползването на сайта в цялост или отделна негова част, както и съдържанието му. Това право може да упражни и без предупреждение;
 • 2. до ограничи или преустанови достъпа до съдържанието на сайта или до услуги за всички потребители или за някой от тях. Това право може да упражни и без предупреждение;
 • 3. да изтрие, премести или редактира съдържанието на информация. Това право може да упражни и без предупреждение.
 • 4. да прекрати или ограничи достъпа на потребител до сайта;
Чл.13. При осъществяване на правата по предходния член администраторът не носи отговорност спрямо потребителите.

Чл.14. Администраторът не носи отговорност:
 • 1. в случай, че предоставяните услуги са засегнати от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на компютърните конфигурации и/или програми на потребителя или което и да е лице;
 • 2. в случаите, когато публикуваната от потребителите информация, нарушава права на трети лица;
 • 3. за вреди върху компютърните конфигурации, компютърните програми или комуникационните средства, в това число и за загуба на данни, които са произтекли при търсене, зареждане, ползване на сайта и услугите;
 • 4. за поведението на потребител при ползването на сайта.
V. ЛИЧНИ ДАННИ. ПОПЪЛВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Чл.15. /1/ Ползването на сайта и попълването на регистрационна форма в него е доброволно.
/2/ Потребителят е длъжен да извърши регистрацията лично. Спрямо организаторите се счита, че регистрацията е извършена лично.
/3/ С попълването на регистрационния формуляр, се счита, че лицето доброволно е предоставило своите лични данни и е изразило писмено съгласие същите да бъдат обработвани от организаторите, продуцента, администратора, в това число и за тези, които разкриват расов и етнически произход, политически, религиозни и философски убеждения, членство в политически партии, организации, сдружения с религиозни, философски, политически и синдикални цели, както и лични данни, отнасящи се до здравословното състояние и сексуалния живот.
/4/ Съгласието за обработване се отнася за всички предоставени от лицето лични данни.
/5/ При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, отговорният организатор има право да откаже регистрацията.

Чл.16. /1/ Потребителят е длъжен да посочи изискваните лични данни добросъвестно.
/2/ Недобросъвестно посочване на лични данни е налице и в следните случаи:
 • 1. посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят;
 • 2. посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност;
/3/ Продуцентът има право да откаже регистрация на лице, за което има данни или може да направи предположение, че посочва данни недобросъвестно;
/4/ Никой от организаторите не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо да ли е дало или не съгласие за това.

Чл.17. /1/ Всеки кандидат има право на достъп и поправка на своите лични данни, по начина предвиден в Закона за защита на личните данни.

Чл.18. /1/ Всяко лице, което установи, че са използвани или могат да бъдат използвани негови лични данни от трето лице може да уведоми Продуцента за това.
/2/ Лицето, което предполага, че неговите лични данни, могат да бъдат използвани без неговото съгласие от друго лице, може да поиска Продуцента да забрани регистрация с тези данни.
/3/ В случаите на вече използвани лични данни от трето лице, лицето (чиито данни са използвани неправомерно) има право да поиска от Продуцента да забрани ползването на регистрацията като представи убедителни доказателства за противоречието на данните в регистрационната форма с действително положение, респ. използването на самоличността му от трето лице. Продуцентът самостоятелно определя критериите за убедителност на доказателствата и тяхната относимост към конкретния случай.
/4/ Действията по предходните алинеи на този член се извършват лично или от пълномощник с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, на адреса на Продуцента, посочен по-долу.

Чл.19. /1/ Организаторът извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Всеки от организаторите е администратор на лични данни по смисъла на закона.
/2/ Всеки от организаторите може да използва информацията за личните данни на потребителите на сайта единствено и само за целите, предвидени в закона и в Общите условия.
/3/ Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на компютърен и хартиен носител. Програмите и компютърните конфигурации, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.

Чл. 20. /1/ Представените лични данни могат се обработват за (със следните цели):
 • 1. подбор на лица за участие в предаването;
 • 2. подготовка на предаването и на участието на лицето в него;
 • 3. покана за участие на лицето в мероприятия във връзка с предаването, неговата реклама и PR, или с дейността на дружеството;
 • 4. статистически цели.
/2/ В случай на несъгласие за използаването на данните, потребителят е длъжен да уведоми Продуцента писмено.

Чл.21. Всеки от организаторите се задължава да не променя или разкрива лични данни на кандидатите и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в следните случаи:
 • 1. е налице изричното съгласие на потребителя;
 • 2. информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Продуцента за дейности по администриране на същия и ползването на услугите;
 • 3. информацията е изискана по предвидения от закона ред от оправомощени за това публични органи;
 • 4. продуцентът е задължен в предвидените от закона случаи да предостави личните данни.
Чл.22. /1/ Потребителят е длъжен да попълни зададената регистрационна форма добросъвестно.
/2/ След получаването на искането за регистрация Продуцентът и/или администраторът обработва данните. Същият има право да откаже на потребителя регистрация, в случай, че кандидат е посочил идентични данни (изцяло или отчасти) относно самоличността.
/3/ потребителят ще бъде уведомен за извършената регистрация в разумен срок.

Чл.23. /1/ Всеки от организаторите не носи отговорност за недостоверност на предоставените от лицата лични данни.
/2/ Личните данни, основанието за обработването, на които е отпаднало, както и при приключване на обработването им, се унищожават в тридневен срок, от възникване на обстоятелството, изискващо това, или в срока, указан от компетентния орган.
/3/ Правата и задълженията на лицата при предоставяне на лични данни, са уредени в Закона за защита на личните данни, актовете по неговото прилагане и съответните инструкции на организаторите.

Чл.24. Кандидатът носи отговорност за всяко негово действие, произтичащо от регистрацията.

Чл.25. Продуцентът е единственото лице, което определя участниците в предаването. Възражения от страна на кандидатите относно верността не променят решението на продуцента. С оглед избягването на всякакво съмнение всеки кандидат се съгласява, че факта, че е избран от жребия за участие в телевизионното предаване (шоу) ”Сделка или не”, излъчвано по Нова телевизия не гарантира по никакъв начин неговото действително участие. Последното може да се реализира само и доколкото продуцентския екип одобри и покани кандидата за участие.

Чл.26. Продуцентът има право по всяко време да преустанови регистрацията без да дължи обезщетение, на което и да е лице. Продуцентът определя срока, в който е възможна регистрацията.

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Продуцентът притежава правата или има изключителното правомощие върху текстовете и останалата информация публикувана в сайта. Използването им от трети лица е допустимо само в рамките на закона и след предварително писмено съгласие на “Байт Заав” ООД, град София или ”И-кард” ООД, град София и след плащане на поисканото обезщетение.
Всички съобщения на потребителите до продуцента следва да бъдат изпратени на следните адреси: град София, бул. Мария Луиза № 506.
Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им.
Записване за участие в "Сделка или не":

За да участвате в "Сделка или не" регестрирайте се безплатно в сайта


или изтеглете анкетната карта от тук

Designed by: